Kyk Kredi Müracaat İşlemleri

Kyk Kredi Müracaat İşlemleri
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen geri ödemeli burs yani borç olarak verilen öğrenim kredisi müracaat işlemleri KYK öğrenim bursu yönetmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olup "Öğrenim Kredisine Müracaat" bölümünde yer alan

"Kredi Müracaatı" başlıklı 7.Maddesinde - Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden her hangi birine teslim eder. hükmü gereği öğrencilerden müracaat alınmaktadır.

Kyk Öğrenim Kredisi Tahsis Kontenjanlarının Tespiti

Kyk Öğrenim Kredisi Tahsis Kontenjanlarının Tespiti
Kyk tarafından verilecek öğrenim kredisi nasıl tespit edilmektedir?
Kyk tarafından Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere verilen KYK geri ödemeli burs yani kyk öğrenim kredisi kontenjanlarının tespiti ve değerlendirilmesi işlemleri KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin ikinci bölümünün "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti ve Değerlendirme" konulu ve "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti" başlıklı 5. maddesinde - Kredi Tahsis Kontenjanının tespiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.
Alınan görüşler göz önünde bulundurularak, Kurum bütçe imkanları ölçüsünde kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.hükmü ile

Ziraat Bankası Kredi Kartı İle KYK Borç Ödeme

Ziraat Bankası Kredi Kartı İle KYK Borç Ödeme
KYK Borç geri ödemeleri,Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Kredi Borcu ve Yurt Ücreti Ödeme
KYK Geri Ödemelerinizi Kartınızla hızlıca yapabilirsiniz!,KYK Borç geri ödemeleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi geri ödemeleri ve Yurt ödemelerinizi tüm kredi kartları ve banka kartları ile buradan yapabilirsiniz.​​​​

Öğrencinin Başarı Durumu Burs Verilmesini Etkiler mi?

Öğrencinin Başarı Durumu Burs Verilmesini Etkiler mi?
Burs Yönetmeliğinin altıncı bölümünde kyk tarafından verilen bursun Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu düzenlenmiş olup buna göre

Anılan yönetmeliğin "Burs Verilmesi ve Süresi" 19.Maddesinde — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.denilmektedir.
Ayrıca "Başarı Durumunun Bildirilmesi" başlıklı 20.Maddesinde de — Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir. Öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler. hükmü yer almaktadır.

KYK Burs Tahsis işlemlerinin aşamaları

KYK Burs Tahsis işlemlerinin aşamaları
Kredi Yurtlar Kurumu KYK tarafından karşılıksız verilen bursun tahsis işlemleri ilgili tüm aşamalar burs yönetmeliğinin Beşinci maddesinde maddeler halinde sayılmıştır.
Burs Tahsis İşlemleri konulu beşinci maddesinin
"Burs Başvurusu" başlıklı 10.Maddesinde — Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. hükmü gereği kurumun internet sayfasından yapılan duyuru ile öğrenciler internetten burs başvurusunda bulunmaktadırlar.
Yine Aynı yönetmeliğin "Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği" başlıklı 11.maddesinde — Öğrencinin Kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır. hükmü gereğide burs başvurusunda bulunmuş olsa bile durumlarında sonradan meydana gelen değişikliği kuruma bildirebilmektedirler.

KYK Bursu Verilmeyecek Öğrenciler Kimlerdir

KYK Bursu Verilmeyecek Öğrenciler Kimlerdir
Kyk burs vermeyeceği öğrenciler ile ilgili düzenlemeleri Burs Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 9.Maddesinde açıklamış olup buna göre "Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

KYK Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

Kyk Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti işlemleri Burs Yöntmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.Kyk Burs tahsis kontenjanını, burs miktarını ve burs ödeme zamanlarını bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.
Burs Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde yer alan "Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti" başlıklı 8.Madesinde— (Mülga birinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034)
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034) Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu;
a) Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, burs kontenjanı ayırır. (Vakıf üniversiteleri hariç)

KYK Bursu Geri Tahsil Edilir mi?

KYK Bursu Geri Tahsil Edilir mi?
Kyk Burs Yönetmeliğinin 8. maddesinin Sekizinci bölümünde
"Bursun Tahsili" başlıklı 31.Maddesinde — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
(Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

KYK Kredi Yurtlar Kurumundan karşılıksız ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerin bursları hangi durumlarda kesilir?
Eski adıyla Başbakanlık bursu yeni adıyla KYK Bursu başarılı ve ödeme gücü zayıf öğrencilere verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu burs kesilebilir. KYK Burs Yönetmeliğine göre
Anılan yönetmeliğin Bursun Kesilme Durumları konulu yedinci bölümünün "Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi" başlıklı 24.Maddesinde — (Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. hükmü yer almaktadır.

KYK Burs ve krediler hakkında genel bilgiler

GENEL BİLGİLER

Burs nedir?
Öğrenim Kredisi nedir?
Katkı Kredisi nedir?
Kurumdan ilk defa burs/ kredisi almak için müracaatta bulunacak öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler nelerdir?
Öğrenim ve katkı kredisi borcunun tespiti
Öğrenim ve katkı kredisinin kesilme sebepleri
Burs alan öğrencilere başarısızlık veya vazgeçme sebebiyle öğrenim kredisi verilmesi
Öğrenim ve katkı kredisi borcunun ödenmesi(yüksek lisans hariç)
Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının ödenmesi
Bursun geri ödenmesi
Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin ödenme zamanı

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.

Burs ve Kredi İşlemleri

KYK Bur,kredi başvuru,borç erteleme,geri ödeme,iptal,silme işlemleri için gereken belgeler

Burs ve Kredi Tahsis İşlemleri

Müracaatlar www.kyk.gov.tr üzerinden interaktif ortamda yapılmakta ve belge istenmemektedir.
Tahsis aşamasında istenen belgeler;
1-Varsa öncelik belgesi
2-Taahhüt Senedi
a-Müracaatlar süreci;
1)İlk defa üniversiteyi kazanan önlisans ve lisans öğrencilerinin, kredi müracaatlarının alınması: 10 gün,
2)Her yıl temmuz ayının ilk haftasından itibaren ara sınıfa devam eden önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin müracaatlarının alınması: 35 gün,
3)Eylül-Ekim ayları arasında yüksek lisans, doktora, dikey geçiş ve özel yetenek bölümlerine yeni kayıt yaptıracak
öğrencilerin müracaatlarının alınması: 15 gün,
b-Tahsis Süreci;
1) Öğrenci beyanlarının ilgili kuruluşlardan teyitlerinin sağlanması ve öncelik belgelerinin alınması: 30 gün,
2) Burs ve kredi alacak öğrencilerin tespiti: 5 gün,

Kyk Kradi Borcu Yapılandırma İşlemleri

Kyk Kradi Borcu Yapılandırma İşlemleri
Kredi Yurtlar Kurumu KYK'dan öğrenim kredisi alıp ödeyemeyen borçluların kredi borçları son torba yasa ile yeniden düzenlenme imkanı buldu.Kyk borcu bulunan vatandaşların son torba yasada yapılan borç faizi affından yaralanması için yapması gerekenler.
6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Duyurusu

Kurumumuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerden borçlarını zamanında ödemeyenleri kredi borçları; 6183 sayılı kanuna göre tahsili için Maliye Bakanlığına bildirilmektedir Kurumumuzun

351 sayılı kuruluş Kanunun 17. Maddesi “Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.” Hükmüne amir bulunmaktadır.

Kyk Katkı Kredisi Ödeme Bilgileri Sorgulama

ÖĞRENCİYE ÖDENEN KATKI KREDİSİ SORGULAMA

Kredi Numaranız veya T.C Kimlik numaranız ile giremiyorsanız 444 19 61 numaralı telefonu arayınız

Kyk Öğrenci Katkı Kredisi Ödeme Bilgileri Sorgulama,Kredi No / Kimlik No:
KYK KATKI KREDİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLA

Kyk Burs ve Kyk Kredi Ödeme Bilgisi Sorgulama

ÖĞRENCİYE ÖDENEN ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS KREDİSİ SORGULAMA

Kredi Numaranız veya T.C Kimlik numaranız ile giremiyorsanız 444 19 61 numaralı telefonu arayınız

Kyk Burs ve Kyk Kredi Ödeme Bilgisi Sorgulama,Kredi No / Kimlik No:
KYK BURS/KREDİ SORGULAMA İÇİN TIKLA

Kyk Burs ve Kredi Başvuruları


Kyk Burs ve Kredi Başvuruları
2014-2015 öğretim yılı kredi/burs başvuruları ilerleyen tarihte www.kyk.gov.tr internet adresinden alınacaktır.

ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin kyk burs başvuruları,kyk öğrenim kredisi başvuruları,kyk katkı kredisi başvuruları kredi yurtlar kurumu kyk nın www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.Linki tıkladığınızda başvuru duyurusu var ise başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kurumun internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden başvuru yapılmakta iken bu yıl henüz başvurular başlamadı.

İçeriği paylaş